30. april 2020

 

Nogle har bemærket, at DGI fraråder motionsløbsarrangementer, og undrer sig derfor over, at bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark den 23. april 2020 (se nedenfor) meldte ud, at det er ok at deltage i løbsarrangementer, der opfylder myndighedernes og DAFs vejledninger.

Det er korrekt, at DGI i sin opdaterede vejledning den 21. april 2020 (se her) anbefaler, at der ikke arrangeres motionsløb: “Alle arrangementer som motionsløb, åbent hus mm. bør fortsat aflyses eller rykkes til senere.”

Klub 100 Marathon Danmark er medlem af Dansk Atletikforbund (DAF), som er en af Dansk Idrætsforbunds (DIF) 18 underafdelinger. DAF og DGI har intet med hinanden at gøre bortset fra en række koordinerede aktiviteter. De to forbund har tidligere forsøgt at fusionere uden held.

Som medlem af DAF – og ikke DGI – har Klub 100 valgt at følge DAFs vejledninger om deltagelse i sportsaktiviteter. DAFs udmelding den 20. april 2020 indeholdt bl.a. følgende anvisning (se her):

3. Dansk Atletiks anbefalinger vedr. almene motionsaktiviteter (motionsgang, længerevarende
motionsløb, almen styrke og crossfit træning osv.):

  • Disse aktiviteter kræver ikke adgang til særlige faciliteter og bør derfor flyttes ud i naturen/andre offentlige områder, hvor der er få mennesker forsamlet
  • Specifikt ift. motionsløbegrupper er anbefalingen – som under de generelle retningslinjer – at der løbes i mindre grupper med behørig afstand mellem løberne

Klub 100’s bestyrelse fortolker på den måde, at motionsløb med op til 10 deltagere er tilladt under de fornødne forholdsregler vedrørende afstand og hygiejne.

Vi kan til sidst tilføje, at DGI er begyndt at markedsføre organiserede træningsaktiviteter i forbindelse med efterårets Royal Run: se her. Se også vedlagte billede fra et nyhedsbrev, som DGI har udsendt den 29. april 2020. Det kunne tyde på, at DGI ikke helt følger sine egne anbefalinger og måske er på vej med en opblødning. DGI fremhæver endda, at nogle af foreningerne allerede er i gang med løbsarrangementer.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark
Den 30. april 2020

 


 

23. april 2020

 

Klub 100 Marathon Danmarks bestyrelse holdt torsdag den 16. april 2020 ordinært bestyrelsesmøde og diskuterede grundigt de henvendelser – både offentlige på klubbens facebook-side og private – der har været til bestyrelsen i anledning af Corona-restriktionerne for offentlige forsamlinger siden den 16. marts 2020.

Forslagene til bestyrelsen er faldet i tre kategorier: 1) Ophæv opdateringer på ranglisten for maratonløb i perioden 16. marts 2020 og indtil ophør af de skærpede Corona-restriktionerne (den 21. april 2020 i henhold til DAF – se nedenfor), 2) ekskluder medlemmer, der har deltaget i non-solo maratonløb under Corona-restriktionerne i samme periode, og 3) tillad opdateringer på ranglisten for solo-maratonløb under Corona-restriktionerne.

Det er bestyrelsens opfattelse, at alle tre forslag for at kunne blive vedtaget vil kræve behandling på en ekstraordinær generalforsamling, idet klubbens løbskriterier i henhold til klubbens vedtægter kun kan ændres af en generalforsamling. Nogle har talt om nødret, force majeure m.v., hvorved bestyrelsen skulle være berettiget til at handle uden om en generalforsamling.

Det er i bestyrelsens øjne ikke tilfældet, idet vedtægter og løbskriterier er vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen for at varetage klubbens drift inden for det mandat, som er givet af vedtægter og løbskriterier.

Siden bestyrelsesmødet den 16. april 2020 har DAF den 21. april 2020 offentliggjort nye henstillinger for udendørs sportsarrangementer. De indebærer, at løbsarrangementer med et deltagermaksimum som påbudt af myndighederne – p.t. 10 personer – tillades gældende fra den 21. april 2020. Læs mere her.

DAFs udmelding får betydning for kategori 3 ovenfor. Mere herom længere nede i teksten.

Bestyrelsen vil ikke indkalde til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende 1) og 2) med følgende begrundelser:

  1. Det har ikke været forbudt at deltage i maratonløb med op til 10 deltagere, idet de aktuelle Corona-restriktioner kun forbyder offentlige forsamlinger på mere end 10 personer indtil videre frem til den 10. maj 2020. Bestyrelsen har dog været meget tydelig i sine udmeldinger om, at man som medlem af Klub 100 Marathon Danmark ikke bør have deltaget i nogen former for løbsarrangementer, hvor flere personer har været sammen, i perioden 16. marts 2020 – 21. april 2020. Det er på linje med DAFs henstillinger, som bestyrelsen støtter sig til. DAF anfører selv, at henstillingerne er skrappere end myndighedernes påbud.
  2. Eksklusion er en drastisk handling, og især hvis man ikke har forbrudt sig mod landets love. Et ekskluderet medlem vil altid ifølge foreningsretten kunne kræve en eksklusion behandlet på en generalforsamling, og ultimativt kan sagen komme for en domstol. Bestyrelsen mener ikke, at der er grundlag for at ekskludere medlemmer baseret på de aktuelle vedtægter og vil ikke kunne støtte, at vedtægterne ændres med tilbagevirkende kraft.

Bestyrelsen har grundigt drøftet det tredje forslag om, at virtuelle/solo-maratonløb skal kunne tælle med på ranglisten. Virtuelle/solo-maratonløb opfylder ikke løbskriteriernes §4, hvorfor en ændring af løbskriterierne vil være påkrævet.

Her er bestyrelsens diskussioner den 16. april 2020 dog blevet overhalet af DAFs udmelding den 21. april 2020 om, at udendørs sportsarrangementer med grupper op til 10 personer tillades, såfremt en række foranstaltninger om afstande og hygiejne overholdes. Det betyder, at der i henhold til DAF er mulighed for at arrangere og deltage i maratonløb med op til 10 personer, og løbene tæller med på ranglisten, hvis løbskriterierne er opfyldt.

Bestyrelsen ophæver således sin tidligere anbefaling om, at klubbens medlemmer ikke bør deltage i maratonløb med fælles start, idet bestyrelsen følger DAFs vejledning. Det indebærer samtidigt, at bestyrelsen er af den opfattelse, at grundlaget for at overveje virtuelle/solo-maratonløb ikke længere er til stede. Man kan desuden formode, at grænsen på 10 personer vil blive justeret yderligere på kontrolleret vis efter den 10. maj 2020.

Sammenfattende:

Bestyrelsen er helt på det rene med, at der blandt medlemmerne er mange forskellige synspunkter, og at det vil være svært at favne dem alle.

Bestyrelsen er enig om, at 1) og 2) ovenfor ikke skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Virtuelle/solo-maratonløb har været et kreativt og forfriskende initiativ, medens Corona-restriktionerne har været meget skærpede. Med de seneste DAF-lempelser finder bestyrelsen ikke, at sådanne løb midlertidigt skal kunne tælle med på ranglisten, hvorfor 3) ikke skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen følger DAFs vejledning og anbefaler ikke længere, at klubbens medlemmer ikke deltager i maratonløb med fælles start og højst 10 deltagere. Såfremt klubbens medlemmer vælger at deltage i disse løb, skal man naturligvis sikre sig, at man overholder myndighedernes krav om afstande og hygiejne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark
Den 23. april 2020

 


 

16. marts 2020

 

Klub 100 Marathon Danmarks bestyrelse er inden for det seneste par dage blevet kontaktet af adskillige løbere og løbsarrangører vedrørende løbskriterier og ranglistekvalifikation. Henvendelserne spænder fra forslag om ændrede løbskriterier, så nye løbstyper kan tælle med, til suspendering af ranglisteopdatering under COVID-19 restriktionerne.

Bestyrelsen har i den anledning følgende betragtning: Klubbens vedtægter giver ikke hjemmel til dispensation fra gældende vedtægter og løbskriterier selv under force majeure forhold. Det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med 3 ugers varsel, hvis enten bestyrelsen eller mindst 25% af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom (jf. vedtægternes §15). Bestyrelsen ønsker ikke at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Det betyder, at de aktuelle vedtægter og løbskriterier er gældende. Maratonløb kan derfor kun medtælles på ranglisten, hvis de gennemføres i henhold til løbskriterierne vedrørende opslag 72 timer før løbsstart, samme starttidspunkt, samme rute, mindst 3 gennemførende osv. Opdatering af ranglisten kan ligeledes heller ikke suspenderes.

Bestyrelsen vil understrege, at den bakker 100% op om anbefalinger og retningslinjer fra landets regering og myndigheder samt fra DAF. Det indebærer, at alle fællestræninger og løbsarrangementer uanset størrelse bør aflyses, og at medlemmerne ikke bør deltage i disse, såfremt de alligevel gennemføres. De handler om at forsinke COVID-19 spredningen mest muligt i stort og småt.

Der er alene tale om en anbefaling fra bestyrelsen, idet klubbens vedtægter ikke giver mandat til konkrete tiltag over for medlemmerne. Klubben har ligeledes ingen beføjelser over for løbsarrangører, idet Klub 100 Marathon Danmark ikke organiserer løbsarrangører.

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer og boblere nogle gode individuelle løbeoplevelser, så længe COVID-19 restriktionerne er gældende.

Mvh
Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark

 


12. marts 2020

 

Klub 100 Marathon Danmark (K100MD) er medlem af Dansk Atletikforbund (DAF) og har i den forbindelse modtaget nedenstående skrivelse fra DAF.

K100MD’s bestyrelse bakker 100% op om DAF’s anbefalinger, som tager deres afsæt i regeringens og de offentlige myndigheders markante tiltag for at reducere hastigheden, hvormed Coronavirus 2019 breder sig.

Anbefalingerne indebærer, at alle løbsarrangementer og fællestræninger bør aflyses – foreløbigt gældende til udgangen af marts 2020.

Det fremgår af mange opslag på de sociale medier, at det er risikofrit at deltage i løbsarrangementer, hvis de foregår udenfor. Det er dog ikke tilfældet for løbere, idet de under løb sveder, hoster, stønner og ånder hurtigt. Det vil ikke være rart at løbe bag en virusinficeret og smittende løber. Ligeledes opstår der tætte situationer ved depoterne. Derfor – tænk jer rigtigt godt om, hvis I måtte overveje deltage i løb, som ikke er blevet aflyst.

Der kommer masser af løb på “den anden side”. Husk, at vi løber for sjov og for vor sundheds og helbreds skyld.

Mvh
Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark

************

Skrivelse fra DAF dateret den 12. marts 2020:

Kære klubleder og løbsarrangør,

På baggrund af regeringens udmelding i går aftes om initiativerne for at reducere konsekvenserne af coronavirus i Danmark, har vi i Dansk Atletik besluttet følgende:

Vi anbefaler på det kraftigste ALLE klubber til at aflyse al træning, alle arrangementer, stævner, motionsløb, generalforsamlinger etc. Træning bør i videst muligt omfang tilrettelægges som selvtræning. Indendørs træning – som fx styrketræning – bør tilrettelægges, så der kun er en ad gangen i lokalet eller i det mindste færrest muligt ad gangen. Dette er gældende indtil mandag den 30. marts, afhængigt af udmeldinger fra myndighederne.

Atletikstævner og motionsløb aflyses af jer på Dansk Atletiks kalendere: http://dansk-atletik.dk/kalender/kalender.aspxhttp://motiondanmark.dk/loebskalender.aspx Du kan også kontakte Dorte Maria Ramlov på Dansk Atletiks kontor på dorte@dansk-atletik.dk, så sørger hun for at opdatere kalenderne.

Vi vil melde yderligere ud til jer afhængigt af, hvad myndighederne beslutter og fortæller.

Vi synes alle, at det er en meget mærkelig og også alvorlig situation, vi er i. Derfor er vi fast besluttet på, at vi i Dansk Atletik naturligvis skal gøre alt hvad vi kan for at efterleve myndighedernes krav og anbefalinger. Vi har alle sammen et medansvar for at passe på de svageste borgere og gøre vores for at sikre, at sygehuse og hospitaler har kapacitet til at behandle de, der har allermest behov for det. Pas på dig selv, dine kære og alle andre.

Mange hilsner

Dansk Atletik
Torben Dan Pedersen