21. september 2020

 

Bestyrelsen har drøftet myndighedernes seneste COVID-19-stramninger, som trådte i kraft lørdag den 19. september 2020 kl. 12:00. Konkret blev forsamlingsforbuddets maksimalgrænse sænket fra 100 til 50 personer gældende i hele Danmark, efter at grænsen den 9. september 2020 var blevet indført i 18 danske kommuner.

Bestyrelsen har orienteret sig i følgende materiale:

 • Sundhedsministeriets udmelding dateret den 18. september 2020
 • Sundhedsministeriets vejledning dateret den 18. september 2020 – specielt afsnit 1
 • Sundhedsministeriet generelle råd opdateret den 18. september 2020
 • Kulturministeriets vejledning dateret den 8. august 2020 (maksimalgrænsen på 100 personer er ændret til 50 personer)
 • DIF’s vejledning dateret den 18. september 2020 (”Retningslinjer for idrætsaktiviteter”)
 • DIF/DGI/Firmaidrættens vejledning dateret 18. september 2020

Tidligere har bestyrelsen støttet sig til DAF’s vejledninger, idet Klub 100 Marathon Danmark er medlem af DAF, som igen er medlem af DIF. Men DAF har ikke opdateret sin vejledning siden den 8. august 2020, hvorfor vi støtter os til DIF.

Bestyrelsen antager, at DIF/DGI/Firmaidrættens vejledning er afstemt med relevante myndigheder, idet målgruppen er adskillige millioner i det danske idræts- og foreningsliv.

Bestyrelsen følger DIF/DGI/Firmaidrættens vejledning og har på denne baggrund følgende anbefalinger til klubbens medlemmer og aspiranter, hvis et maratonløb skulle tælle med på klubbens rangliste:

 • Man kan deltage i et løbsarrangement, hvor der aldrig er flere end 50 personer samlet på samme sted på samme tidspunkt.
 • Det kan opfyldes på fire måder
  • Løbsarrangementet har maksimalt 50 deltagere inkl. medhjælpere.
  • Løbsarrangementet har 51-500 deltagere inkl. medhjælpere, hvor der under hele arrangementet er stor geografisk spredning mellem deltagerne, og hvor aldrig flere end 50 personer er samlet på samme sted på samme tidspunkt – i praksis i start- og målområdet.
  • Løbsarrangementet har 51-500 deltagere inkl. medhjælpere og afvikles som fysisk adskilte konkurrencer hver med op til 50 personer (stor geografisk spredning kan ikke honoreres). I praksis er der tale om separate arrangementer.
  • Løbsarrangementet har 51-500 deltagere inkl. medhjælpere og afvikles som tidsforskudte og ikke-overlappende konkurrencer med hver op til 50 personer (stor geografisk spredning kan ikke honoreres). I praksis er der tale om separate arrangementer.
 • Man orienterer sig løbende om myndighedernes generelle råd om forebyggelse af COVID-19-smittespredning – herunder afspritning, hygiejne, afstandsholdelse og isolation ved sygdomssymptomer. Se bl.a. her.

Bestyrelsen anbefaler medlemmer, boblere og øvrige løbere, som måtte have til hensigt at opnå medlemskab af Klub 100 Marathon Danmark, på ranglisten kun at medtælle løb, som opfylder bestyrelsens og DIF/DGI/Firmaidrættens anbefalinger. Anbefalingerne gælder løbsarrangementer i Danmark, idet andre lande kan have andre restriktioner, som i så fald bør overholdes.

Bestyrelsen vil som grundlag for sine anbefalinger henvise til nedenstående:

Sundhedsministeriet fremhæver:

”Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer med virkning fra den 19. september 2020 kl. 12.00.

Det betyder, at det som udgangspunkt vil være forbudt at deltage i indendørs eller udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Der vil fortsat gælde en række undtagelser til forbuddet, bl.a. i private boliger og haver i tilknytning hertil og ved almindeligt ophold og færden på en arbejds- plads mv. Det vil også fortsat være muligt at afholde og deltage i arrangementer mv. med op til 500 deltagere, hvis disse i det væsentlige sidder ned.”

Kulturministeriet vejledning er stadig gældende – dog med 50 personer som maksimalgrænse under forsamlingsforbuddet. Det noteres heri, at stævner og konkurrencer med op til 500 deltagere er tilladt, såfremt forsamlingsforbuddet på ethvert tidspunkt er opfyldt.

DIF/DGI/Firmaidrætten har udsendt følgende vejledning på baggrund af Sundhedsministeriets og Kulturministeriets senest opdaterede vejledninger (”Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner”):

 • Idrætterne kan afvikle konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Der må ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (aktuelt 50) er samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.
 • I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid.
 • Jf. ovenstående må der gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere så længe, at der på intet tidspunkt er mere end forsamlingsforbuddet til stede samtidig. For eksempel kan cykelløb, motionsløb, ridestævner, kapsejlads og lignende afvikles, så der om formiddagen deltager højst 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 50 personer deltager i stævnet, løbet mv. om eftermiddagen.
 • Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere end 100 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx omfatte kapsejladser på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det vil også omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem mindre grupper af deltagere. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start- og målområdet, hvor der max. må være 50 deltagere til stede samtidig.
 • Det er til gengæld ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner – fx ved hjælp af hegn eller lignende – med op til 50 deltagere i hver sektion, da det vil blive betragtet som værende et samlet arrangement på samme sted.
 • Der må dog godt afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet. Fx må der gerne afvikles flere atletikstævner inden for forskellige discipliner på samme atletikstadion, eller flere stævner for forskellige bådtyper på vandet. Ligeledes må der gerne afvikles et fodboldstævne for fem u/10 hold på to 5-mands fodboldbaner, mens der samtidig afvikles et fodboldstævne for 3 u/12 hold på en syvmandsbane på samme anlæg. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.

Det er uklart, hvordan start- og målområdet defineres/afgrænses, så der kan være grupper op til 50 personer fysisk adskilte. Men der muligvis lidt hjælp at hente under ”DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer for idrætsaktiviteter”:

”Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.”

Den enkelte løbsarrangør må fastlægge, hvor stor afstand der skal være mellem grupper a max 50 personer i målområdet, og med hvilket tidsinterval grupperne skal sendes afsted for at sikre stor geografisk spredning.

 


 

9. september 2020

 

Sundhedsmyndighederne har for nylig strammet forsamlingsforbuddet ifm Covid-19 fra max 100 til max 50 deltagere i 17 storkøbenhavnske kommuner og Odense. Bestyrelsen anbefaler, at medlemmer/boblere ikke deltager i løbsarrangementer, som i de 18 kommuner ikke opfylder forsamlingsforbuddets nye retningslinjer. Disse løb vil ikke være ranglistekvalificerende.

Som bestyrelsen forstår sundhedsmyndighederne og DAF, gælder restriktionerne arrangementer inden for de 18 kommuners grænser. Det vil sige, at bopæls- eller arbejdskommunen ikke er afgørende.

Klub 100 Marathon Danmarks bestyrelse følger som altid DAF’s vejledninger. De seneste ifm stramningen i de 18 kommuner er her

 


 

8. juli 2020

 

Folketingets partier vedtog den 8. juni 2020 en aftale om gradvise lempelser af forsamlingsforbuddet. Læs mere her. Grænsen blev hævet fra 10 til 50 personer – jf. nedenfor.

I henhold til aftalen hæves grænsen yderligere til 100 den 8. juli 2020. Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark anbefaler herefter, at klubbens medlemmer og boblere ikke deltager i løbsarrangementer med mere end 100 samtidigt startende løbere.

Grænsen vil ifølge den politiske aftale blive hævet yderligere til 200 den 8. august 2020. Det vil i praksis betyde en normalisering for langt de fleste cannonballs.

Bestyrelsen anbefaler, at alle medlemmer og boblere honorerer de gældende regler om afstande og høj hygiejne.

 


 

8. juni 2020

 

Efter at regeringen og myndighederne har lempet på forsamlingsforbuddet, så op til 50 personer nu kan være samlet med gældende regler om afstande og hygiejne, har DAF tilpasset sin vejledning. Den kan læses her.

Klub 100 Marathon Danmarks bestyrelse følger som hidtil myndighedernes og DAFs anbefalinger. Maratonløb med op til 50 deltagere kan således medregnes på klubbens rangliste.

En løbsarrangør kan have adskillige starter, hvor hver enkelt start er et selvstændigt løb. Hvis hver start lever op til løbskriterierne, og hvis myndighedernes og DAFs anbefalinger honoreres, tæller disse løb med på ranglisten. Der bør være god tid mellem starterne, og depoterne bør have høje hygiejniske standarder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark
Den 8. juni 2020

 


 

30. april 2020

 

Nogle har bemærket, at DGI fraråder motionsløbsarrangementer, og undrer sig derfor over, at bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark den 23. april 2020 (se nedenfor) meldte ud, at det er ok at deltage i løbsarrangementer, der opfylder myndighedernes og DAFs vejledninger.

Det er korrekt, at DGI i sin opdaterede vejledning den 21. april 2020 (se her) anbefaler, at der ikke arrangeres motionsløb: “Alle arrangementer som motionsløb, åbent hus mm. bør fortsat aflyses eller rykkes til senere.”

Klub 100 Marathon Danmark er medlem af Dansk Atletikforbund (DAF), som er en af Dansk Idrætsforbunds (DIF) 18 underafdelinger. DAF og DGI har intet med hinanden at gøre bortset fra en række koordinerede aktiviteter. De to forbund har tidligere forsøgt at fusionere uden held.

Som medlem af DAF – og ikke DGI – har Klub 100 valgt at følge DAFs vejledninger om deltagelse i sportsaktiviteter. DAFs udmelding den 20. april 2020 indeholdt bl.a. følgende anvisning (se her):

3. Dansk Atletiks anbefalinger vedr. almene motionsaktiviteter (motionsgang, længerevarende
motionsløb, almen styrke og crossfit træning osv.):

 • Disse aktiviteter kræver ikke adgang til særlige faciliteter og bør derfor flyttes ud i naturen/andre offentlige områder, hvor der er få mennesker forsamlet
 • Specifikt ift. motionsløbegrupper er anbefalingen – som under de generelle retningslinjer – at der løbes i mindre grupper med behørig afstand mellem løberne

Klub 100’s bestyrelse fortolker på den måde, at motionsløb med op til 10 deltagere er tilladt under de fornødne forholdsregler vedrørende afstand og hygiejne.

Vi kan til sidst tilføje, at DGI er begyndt at markedsføre organiserede træningsaktiviteter i forbindelse med efterårets Royal Run: se her. Det kunne tyde på, at DGI ikke helt følger sine egne anbefalinger og måske er på vej med en opblødning. DGI fremhæver endda, at nogle af foreningerne allerede er i gang med løbsarrangementer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark
Den 30. april 2020

 


 ;

23. april 2020

 

Klub 100 Marathon Danmarks bestyrelse holdt torsdag den 16. april 2020 ordinært bestyrelsesmøde og diskuterede grundigt de henvendelser – både offentlige på klubbens facebook-side og private – der har været til bestyrelsen i anledning af Corona-restriktionerne for offentlige forsamlinger siden den 16. marts 2020.

Forslagene til bestyrelsen er faldet i tre kategorier: 1) Ophæv opdateringer på ranglisten for maratonløb i perioden 16. marts 2020 og indtil ophør af de skærpede Corona-restriktionerne (den 21. april 2020 i henhold til DAF – se nedenfor), 2) ekskluder medlemmer, der har deltaget i non-solo maratonløb under Corona-restriktionerne i samme periode, og 3) tillad opdateringer på ranglisten for solo-maratonløb under Corona-restriktionerne.

Det er bestyrelsens opfattelse, at alle tre forslag for at kunne blive vedtaget vil kræve behandling på en ekstraordinær generalforsamling, idet klubbens løbskriterier i henhold til klubbens vedtægter kun kan ændres af en generalforsamling. Nogle har talt om nødret, force majeure m.v., hvorved bestyrelsen skulle være berettiget til at handle uden om en generalforsamling.

Det er i bestyrelsens øjne ikke tilfældet, idet vedtægter og løbskriterier er vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen for at varetage klubbens drift inden for det mandat, som er givet af vedtægter og løbskriterier.

Siden bestyrelsesmødet den 16. april 2020 har DAF den 21. april 2020 offentliggjort nye henstillinger for udendørs sportsarrangementer. De indebærer, at løbsarrangementer med et deltagermaksimum som påbudt af myndighederne – p.t. 10 personer – tillades gældende fra den 21. april 2020. Læs mere her.

DAFs udmelding får betydning for kategori 3 ovenfor. Mere herom længere nede i teksten.

Bestyrelsen vil ikke indkalde til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende 1) og 2) med følgende begrundelser:

 1. Det har ikke været forbudt at deltage i maratonløb med op til 10 deltagere, idet de aktuelle Corona-restriktioner kun forbyder offentlige forsamlinger på mere end 10 personer indtil videre frem til den 10. maj 2020. Bestyrelsen har dog været meget tydelig i sine udmeldinger om, at man som medlem af Klub 100 Marathon Danmark ikke bør have deltaget i nogen former for løbsarrangementer, hvor flere personer har været sammen, i perioden 16. marts 2020 – 21. april 2020. Det er på linje med DAFs henstillinger, som bestyrelsen støtter sig til. DAF anfører selv, at henstillingerne er skrappere end myndighedernes påbud.
 2. Eksklusion er en drastisk handling, og især hvis man ikke har forbrudt sig mod landets love. Et ekskluderet medlem vil altid ifølge foreningsretten kunne kræve en eksklusion behandlet på en generalforsamling, og ultimativt kan sagen komme for en domstol. Bestyrelsen mener ikke, at der er grundlag for at ekskludere medlemmer baseret på de aktuelle vedtægter og vil ikke kunne støtte, at vedtægterne ændres med tilbagevirkende kraft.

Bestyrelsen har grundigt drøftet det tredje forslag om, at virtuelle/solo-maratonløb skal kunne tælle med på ranglisten. Virtuelle/solo-maratonløb opfylder ikke løbskriteriernes §4, hvorfor en ændring af løbskriterierne vil være påkrævet.

Her er bestyrelsens diskussioner den 16. april 2020 dog blevet overhalet af DAFs udmelding den 21. april 2020 om, at udendørs sportsarrangementer med grupper op til 10 personer tillades, såfremt en række foranstaltninger om afstande og hygiejne overholdes. Det betyder, at der i henhold til DAF er mulighed for at arrangere og deltage i maratonløb med op til 10 personer, og løbene tæller med på ranglisten, hvis løbskriterierne er opfyldt.

Bestyrelsen ophæver således sin tidligere anbefaling om, at klubbens medlemmer ikke bør deltage i maratonløb med fælles start, idet bestyrelsen følger DAFs vejledning. Det indebærer samtidigt, at bestyrelsen er af den opfattelse, at grundlaget for at overveje virtuelle/solo-maratonløb ikke længere er til stede. Man kan desuden formode, at grænsen på 10 personer vil blive justeret yderligere på kontrolleret vis efter den 10. maj 2020.

Sammenfattende:

Bestyrelsen er helt på det rene med, at der blandt medlemmerne er mange forskellige synspunkter, og at det vil være svært at favne dem alle.

Bestyrelsen er enig om, at 1) og 2) ovenfor ikke skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Virtuelle/solo-maratonløb har været et kreativt og forfriskende initiativ, medens Corona-restriktionerne har været meget skærpede. Med de seneste DAF-lempelser finder bestyrelsen ikke, at sådanne løb midlertidigt skal kunne tælle med på ranglisten, hvorfor 3) ikke skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen følger DAFs vejledning og anbefaler ikke længere, at klubbens medlemmer ikke deltager i maratonløb med fælles start og højst 10 deltagere. Såfremt klubbens medlemmer vælger at deltage i disse løb, skal man naturligvis sikre sig, at man overholder myndighedernes krav om afstande og hygiejne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark
Den 23. april 2020

 


 

16. marts 2020

 

Klub 100 Marathon Danmarks bestyrelse er inden for det seneste par dage blevet kontaktet af adskillige løbere og løbsarrangører vedrørende løbskriterier og ranglistekvalifikation. Henvendelserne spænder fra forslag om ændrede løbskriterier, så nye løbstyper kan tælle med, til suspendering af ranglisteopdatering under COVID-19 restriktionerne.

Bestyrelsen har i den anledning følgende betragtning: Klubbens vedtægter giver ikke hjemmel til dispensation fra gældende vedtægter og løbskriterier selv under force majeure forhold. Det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med 3 ugers varsel, hvis enten bestyrelsen eller mindst 25% af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom (jf. vedtægternes §15). Bestyrelsen ønsker ikke at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Det betyder, at de aktuelle vedtægter og løbskriterier er gældende. Maratonløb kan derfor kun medtælles på ranglisten, hvis de gennemføres i henhold til løbskriterierne vedrørende opslag 72 timer før løbsstart, samme starttidspunkt, samme rute, mindst 3 gennemførende osv. Opdatering af ranglisten kan ligeledes heller ikke suspenderes.

Bestyrelsen vil understrege, at den bakker 100% op om anbefalinger og retningslinjer fra landets regering og myndigheder samt fra DAF. Det indebærer, at alle fællestræninger og løbsarrangementer uanset størrelse bør aflyses, og at medlemmerne ikke bør deltage i disse, såfremt de alligevel gennemføres. De handler om at forsinke COVID-19 spredningen mest muligt i stort og småt.

Der er alene tale om en anbefaling fra bestyrelsen, idet klubbens vedtægter ikke giver mandat til konkrete tiltag over for medlemmerne. Klubben har ligeledes ingen beføjelser over for løbsarrangører, idet Klub 100 Marathon Danmark ikke organiserer løbsarrangører.

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer og boblere nogle gode individuelle løbeoplevelser, så længe COVID-19 restriktionerne er gældende.

Mvh
Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark

 


 

12. marts 2020

 

Klub 100 Marathon Danmark (K100MD) er medlem af Dansk Atletikforbund (DAF) og har i den forbindelse modtaget nedenstående skrivelse fra DAF.

K100MD’s bestyrelse bakker 100% op om DAF’s anbefalinger, som tager deres afsæt i regeringens og de offentlige myndigheders markante tiltag for at reducere hastigheden, hvormed Coronavirus 2019 breder sig.

Anbefalingerne indebærer, at alle løbsarrangementer og fællestræninger bør aflyses – foreløbigt gældende til udgangen af marts 2020.

Det fremgår af mange opslag på de sociale medier, at det er risikofrit at deltage i løbsarrangementer, hvis de foregår udenfor. Det er dog ikke tilfældet for løbere, idet de under løb sveder, hoster, stønner og ånder hurtigt. Det vil ikke være rart at løbe bag en virusinficeret og smittende løber. Ligeledes opstår der tætte situationer ved depoterne. Derfor – tænk jer rigtigt godt om, hvis I måtte overveje deltage i løb, som ikke er blevet aflyst.

Der kommer masser af løb på “den anden side”. Husk, at vi løber for sjov og for vor sundheds og helbreds skyld.

Mvh
Bestyrelsen for Klub 100 Marathon Danmark

************

Skrivelse fra DAF dateret den 12. marts 2020:

Kære klubleder og løbsarrangør,

På baggrund af regeringens udmelding i går aftes om initiativerne for at reducere konsekvenserne af coronavirus i Danmark, har vi i Dansk Atletik besluttet følgende:

Vi anbefaler på det kraftigste ALLE klubber til at aflyse al træning, alle arrangementer, stævner, motionsløb, generalforsamlinger etc. Træning bør i videst muligt omfang tilrettelægges som selvtræning. Indendørs træning – som fx styrketræning – bør tilrettelægges, så der kun er en ad gangen i lokalet eller i det mindste færrest muligt ad gangen. Dette er gældende indtil mandag den 30. marts, afhængigt af udmeldinger fra myndighederne.

Atletikstævner og motionsløb aflyses af jer på Dansk Atletiks kalendere: http://dansk-atletik.dk/kalender/kalender.aspxhttp://motiondanmark.dk/loebskalender.aspx Du kan også kontakte Dorte Maria Ramlov på Dansk Atletiks kontor på dorte@dansk-atletik.dk, så sørger hun for at opdatere kalenderne.

Vi vil melde yderligere ud til jer afhængigt af, hvad myndighederne beslutter og fortæller.

Vi synes alle, at det er en meget mærkelig og også alvorlig situation, vi er i. Derfor er vi fast besluttet på, at vi i Dansk Atletik naturligvis skal gøre alt hvad vi kan for at efterleve myndighedernes krav og anbefalinger. Vi har alle sammen et medansvar for at passe på de svageste borgere og gøre vores for at sikre, at sygehuse og hospitaler har kapacitet til at behandle de, der har allermest behov for det. Pas på dig selv, dine kære og alle andre.

Mange hilsner

Dansk Atletik
Torben Dan Pedersen