Vedtægter for Klub 100 Marathon Danmark

 

 1. Foreningens navn er Klub 100 Marathon Danmark (herefter kaldet ”foreningen”). CVR.nr. er 37 79 27 05. Hjemmesiden er www.klub100marathon.dk.
 2. Foreningens formål er at samle løbere, der har løbet mindst 100 maratonløb, i en forening og administrere en rangliste samt fremme medlemmernes interesser – f.eks. i form af løbsrabatter, indkøbsordninger og afholdelse af arrangementer, der fremmer fællesskabet blandt løbere og udbreder kendskabet til maratonløb.
 3. Enhver kan blive medlem, når man har løbet 100 maratonløb i henhold til foreningens løbskriterier, såfremt man har en tæt tilknytning til det danske maratonløbermiljø.
 4. Der skelnes mellem aktive og passive medlemmer samt boblere. Tidligere medlemmer har mulighed for at stå på en historiske rangliste.
  1. Aktive medlemmer betaler fuldt kontingent, som årligt fastsættes af generalforsamlingen. Disse har stemmeret på generalforsamlingen og kan benytte sig af foreningens medlemsfordele.
  2. Passive medlemmer betaler en tredjedel kontingent til dækning af driftsomkostninger vedrørende bl.a. hjemmesiden. Disse har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke benytte sig af medlemsfordele.
  3. Tidligere medlemmer kan stå på en historisk rangliste, som ikke opdateres.
  4. Kandidater til et Klub 100-medlemskab kan blive optaget på boblerlisten ved mindst 80 maratonløb, der opfylder foreningens løbskriterier. Boblere kan benytte sig af foreningens medlemsfordele – f.eks. tøjrabatter og merchandise, men ikke løbsrabatter – såfremt de betaler fuldt medlemskontingent ligesom aktive medlemmer. Boblere må ikke benytte foreningens logo.
 5. Æresmedlemmer, der har status som aktive medlemmer uden at betale kontingent, udnævnes af bestyrelsen.
 6. Klub 100 Marathon Danmark administrerer i tillæg til maratonløb oplysninger om medlemmernes ultraløb (+50 km, 6 timers løb e.lign.). Sidstnævnte er ikke adgangsgivende til et Klub 100-medlemskab.
 7. Medlemmer og boblere er selv ansvarlige for opdatering af ranglistedata via deres personlige login.
 8. Ansøgning om medlemskab eller optagelse på boblerlisten sker via en formular på foreningens hjemmeside under menupunktet Nyt Medlem. For at blive optaget på Klub 100-ranglisten skal man indsende sit løbe-CV senest to uger før maratonløb nr. 100 til rangliste@klub100marathon.dk. Løbe-CV´et skal som minimum indeholde løbsnavn, dato, sted og løbetiderne. (Et forslag til en skabelon til et løbe-CV kan downloades her.)
 9. Ved udstedelse af et Klub 100-certifikat ved rundt jubilæum (200, 300….), skal der fremsendes et løbe-CV til bestyrelsen på rangliste@klub100marathon.dk. Alle medlemmer opfordres til at opdatere ranglisten og løbe-CV’et på hjemmesiden løbende til inspiration for andre medlemmer.
 10. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året – normalt i november måned. Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel til den emailadresse, som medlemmet har oplyst under den personlige profil. Dagsordenen, der i sin endelige form skal udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen, skal minimum indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse og drøftelse af årsberetning fra bestyrelse og eventuelle udvalg.
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget – herunder kontingent for det kommende kontingent-/medlemsår, jf. §17.5.
  4. Indkomne forslag fra medlemmer. De skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt
 11. Aktive og passive medlemmer samt boblere har adgang til generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen og øvrige poster i Klub 100.
 12. Der kan gives fuldmagt til stemmeafgivelse til specifikke punkter på dagsordenen for generalforsamlingen, hvilket sker skriftligt til bestyrelsens formand inden generalforsamlingen.
 13. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer, og kun hvis mindst 25% af de aktive medlemmer har afgivet stemme – enten ved tilstedeværelse eller ved fuldmagt. Såfremt et forslag ikke vedtages på grund af 25%-reglen, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vedtægterne kan ændres med to tredjedele flertal uanset antal deltagere.
 14. Øvrige forslag vedtages på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal, dog ikke §21.
 15. Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen, eller når mindst 25% af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det.
 16. Bestyrelsen kan sætte forslag til afstemning mellem generalforsamlingerne ved brug af internettet. Flertalsreglerne i §13-§15 er gældende. Mindst 50% af de aktive medlemmer skal deltage i afstemningen for, at den er gyldig.
 17. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift og består af 5-7 medlemmer
  1. Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens aktive medlemmer.
  2. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.
  3. Bestyrelsen konstituerer sig som minimum med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  4. Formanden tegner sammen med mindst ét andet bestyrelsesmedlem foreningen.
  5. Regnskabsperioden er 1.10.-30.9. Kontingent- og medlemsperioden er det efterfølgende kalenderår (1.1.– 31.12.). Kontingentet opkræves, når det er fastsat af generalforsamlingen. Ved nyt medlemskab i 2. halvår af et kalenderår, betales kun halvt årskontingent.
  6. Bestyrelsens arbejdsopgaver fastlægges i en forretningsorden, som bestyrelsen fastsætter på det konstituerende bestyrelsesmøde senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Forretningsordenen for bestyrelsen er tilgængelig for aktive medlemmer på foreningens hjemmeside.
  7. Bestyrelsen disponerer over foreningens pengemidler i overensstemmelse med formålet og under ansvar over for generalforsamlingen.
  8. Formanden og kassereren har adgang til foreningens bankkonto.
  9. Kassereren forvalter foreningens økonomi. Alle medlemmer forpligter sig til at betale kontingent inden 31. december. Ved manglende betaling overgår man til den historiske rangliste.
 18. Medlemmer og boblere må ikke anvende dopingpræparater i henhold til Antidoping Danmarks liste over forbudte præstationsfremmende stoffer. Medlemmer, der idømmes dopingdomme, ekskluderes fra foreningen, så længe dopingdommen gælder.
 19. Restancer, afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med opdatering af ranglisten eller snyd med løbedistancer- og ruter kan medføre eksklusion fra foreningen.
 20. Reglerne for ranglistekvalificerende maratonløb (foreningens løbskriterier) skal godkendes af generalforsamlingen.
 21. Opløsning af foreningen kræver et flertal på mindst to tredjedele af stemmerne fra foreningens aktive medlemmer og skal ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i henhold til reglerne i §10 eller §15. Ved opløsning af foreningen skal foreningens nettoformue overdrages til almennyttige eller sportslige formål, som den afgående bestyrelse fastsætter.

 

Drøftet på den ordinære generalforsamling den 10. november 2018

Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 14. december 2018