Vedtægter

Vedtægter 2018-01-19T15:21:34+00:00

Vedtægter for Klub 100 Marathon Danmark

 1. Foreningens navn er Klub 100 Marathon Danmark (herefter kaldet ”foreningen”). CVR.nr. er 37 79 27 05. Hjemmesiden er www.klub100marathon.dk.
 2. Foreningens formål er:
  a. at samle løbere, der har løbet mindst 100 maratonløb, i en forening og fremme deres interesser – f.eks.
  b. i form af løbsrabatter og indkøbsordninger
  c. at afholde arrangementer, der fremmer fællesskabet blandt de aktive medlemmer og udbrede kendskabet til maratonløb
 3. Enhver kan blive medlem, når de har løbet 100 maratonløb i henhold til foreningens løbskriterier, såfremt man er dansk statsborger eller har en tæt tilknytning til det danske maratonløbermiljø i form af hyppig deltagelse i danske løb. Bestyrelsen afgør ansøgninger fra personer uden dansk statsborgerskab.
 4. Der skelnes mellem aktive og passive medlemmer
  a. Aktive medlemmer har betalt kontingent. Disse har stemmeret på generalforsamlingen og kan benytte sig af foreningens medlemsfordele som f.eks. løbsrabatter.
  b. Passive medlemmer har ikke betalt kontingent. Disse har ikke stemmeret på generalforsamlingen og har ikke adgang til at benytte sig af medlemsfordele. Passive medlemmer skal én gang årligt bekræfte deres passive medlemskab; de kan når som helst konvertere til et aktivt medlemskab.
  c. Både aktive og passive medlemmer har ret til at stå på ranglisten og modtage nyhedsbreve. Bestyrelsen fastsætter, hvor hyppigt ranglisten opdateres.
  d. Løbere, som ikke gennem kontingentbetaling har bekræftet deres aktive medlemskab eller ikke har meddelt deres ønske om passivt medlemskab, optræder i en selvstændig sektion på ranglisten. Undtaget herfra er løbere, der er afgået ved døden.
 5. Foreningen administrerer en boblerliste for løbere, som har løbet 80-99 maratonløb i henhold til foreningens løbskriterier. Boblere har samme rettigheder som passive medlemmer. De kan dog nyde godt af nogle af foreningens medlemsfordele – f.eks. tøjrabatter og merchandise – såfremt de betaler medlemskontingent. Boblere må tidligst gøre brug af vores løbsrabatter og logo, når de har løbet mindst 100 maraton.
 6. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året normalt i november måned. Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel til den emailadresse, som medlemmet har oplyst til medlemskartoteket. Generalforsamlingen forsøges afholdt centralt i Danmark og gerne med skift øst-vest for Storebælt. Dagsordenen, der i sin endelige form skal udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen, skal minimum indeholde følgende punkter:
  a. Valg af dirigent og referent
  b. Fremlæggelse og drøftelse af årsberetning fra bestyrelse og eventuelle udvalg
  c. Fremlæggelse af regnskab og budget – herunder kontingent for kommende regnskabsperiode
  d. Indkomne forslag fra medlemmer. De skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.
  e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant.
  f. Valg af revisor
  g. Eventuelt
 7. Aktive og passive medlemmer samt boblere har adgang til generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen og øvrige poster i Klub 100.
 8. Der kan gives fuldmagt til stemmeafgivelse til specifikke punkter på dagsordenen for generalforsamlingen, hvilket sker skriftligt til bestyrelsens formand inden generalforsamlingen.
 9. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer, og kun hvis mindst 25% af de aktive medlemmer har afgivet stemme – enten ved tilstedeværelse eller ved fuldmagt. Såfremt et forslag ikke vedtages på grund af 25%-reglen, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vedtægterne kan ændres med to tredjedele flertal uanset antal deltagere.
 10. Øvrige forslag vedtages på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal, dog ikke §17.
 11. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen, eller når mindst 25% af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det.
 12. Bestyrelsen kan sætte forslag til afstemning mellem generalforsamlingerne ved brug af internettet. Flertalsreglerne i §9-§11 er gældende. Mindst 50% af de aktive medlemmer skal deltage i afstemningen, for at den er gyldig.
 13. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift og består af 5-7 medlemmer
  a. Bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges blandt aktive medlemmer af foreningen.
  b. Såvel øst som vest for Storebælt skal være repræsenteret i bestyrelsen.
  c. Generalforsamlingen vælger mellem 5 og 7 medlemmer til bestyrelsen.
  d. Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer – gerne forskudt, så alle ikke er på valg samtidigt. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
  e. Bestyrelsen konstituerer sig som minimum med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter hver ordinær generalforsamling.
  f. Bestyrelsen kan nedsætte faste eller ad hoc udvalg.
  g. Formanden tegner sammen med mindst ét andet bestyrelsesmedlem foreningen.
  h. Regnskabsperioden er 1.10.-30.9. Kontingent- og medlemsperioden er det efterfølgende kalenderår (1.1.– 31.12.). Kontingentet opkræves, når beløbet er fastsat af generalforsamlingen. Ved nyt medlemskab i 2. halvår af et kalenderår betales kun halvt årskontingent.
  i. Bestyrelsens arbejdsopgaver fastlægges i en forretningsorden, som bestyrelsen fastsætter på det konstituerende bestyrelsesmøde senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Forretningsordenen for bestyrelsen er tilgængelig for aktive medlemmer på foreningens hjemmeside.
  j. Bestyrelsen disponerer over foreningens pengemidler i overensstemmelse med formålet og under ansvar over for generalforsamlingen.
  k. Formanden og kassereren har adgang til foreningens bankkonto.
  l. Kassereren skal varetage foreningens økonomi. Alle aktive medlemmer forpligter sig til at betale kontingent inden 31. december. Ved manglende betaling overgår man til passivt medlem senest 14 dage efter betalingsfristens udløb.
  m. Bestyrelsen kan delegere dele af sit arbejde.
  n. Bestyrelsen afholder minimum fire årlige møder.
 14. Bestyrelsen er ansvarlig for opdatering af foreningens rangliste. Alle medlemmer er berettigede til at komme på ranglisten. Bestyrelsen opdaterer også en boblerliste. Bestyrelsen fastsætter opdateringsfrekvensen. Reglerne for ranglistekvalificerende maratonløb skal godkendes af generalforsamlingen.
 15. Der må ikke anvendes dopingpræparater i henhold til Antidoping Danmarks liste over forbudte præstationsfremmende stoffer: http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/dopinglisten. Medlemmer, der idømmes dopingdomme, ekskluderes fra Klub 100 Marathon Danmark, så længe dopingdommen gælder.
 16. Medlemmer, der afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med opdatering af ranglisten, kan ekskluderes fra Klub 100 Marathon Danmark. Beslutningen træffes af bestyrelsen.
 17. Opløsning af foreningen kræver et flertal på mindst to tredjedele af stemmerne fra foreningens aktive medlemmer og skal ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i henhold til reglerne for forslag i §6 eller §11. Ved opløsning af foreningen skal foreningens nettoformue overdrages til almennyttige eller sportslige formål, som den afgående bestyrelse fastsætter.

Godkendt ved elektronisk afstemning den 15. januar 2017.