Vedtægter

Vedtægter for Klub 100 Marathon Danmark

 1. Foreningens navn er Klub 100 Marathon Danmark (herefter kaldet ”foreningen”)
  a) Foreningens formål er at samle løbere i en forening, at udbrede kendskabet til maraton og foreningen samt at være ambassadører for Marathon sporten
 2. Alle bosat i Danmark, samt danskere i udlandet, kan blive medlem, når de har løbet 100 maraton efter foreningens kriterier. Bestyrelsen kan undtagelsesvist dispensere fra det nationale tilhørsforhold.
  a) Alle betalende aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen
  b) Der kan ikke stemmes via fuldmagt
 3. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af november måned. Der skal indkaldes med 3 ugers varsel pr mail. Generalforsamlingen afholdes centralt i Danmark, dog med skift øst-vest for Storebælt. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
  a) Valg af dirigent og referent
  b) Fremlæggelse og drøftelse af beretning fra bestyrelse og udvalg
  c) Fremlæggelse af regnskab og budget kommende periode
  d) Kontingent kommende periode
  e) Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  g) Valg af revisor
  h) Eventuelt
 4. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmers flertal
 5. Forslag vedtages på generalforsamlingen med almindelig stemmeflertal.
 6. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift og består af 5-7 medlemmer.
  a) Bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges blandt aktive medlemmer af foreningen.
  b) Såvel øst som vest for Storebælt skal være repræsenteret i bestyrelsen.
  c) Det er generalforsamlingen som vælger medlemmer af bestyrelsen.
  d) Valgperioden er 2 år for bestyrelse. Efter første valgår trækkes lod blandt bestyrelsen om, hvilke 2 medlemmer, der er på valg. Året efter er 3 medlemmer på valg, næste år 2 etc. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
  e) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  f) Regnskabsperiode er 1.10-30.9.
  g) Bestyrelsen råder over anvendelsen af foreningens pengemidler i overensstemmelse med formålet og under ansvar over for generalforsamlingen.
  h) Kassereren skal varetage og sørge for foreningens økonomi samt sørge for at kontingent indgår rettidigt. Alle medlemmer forpligter sig til at betale kontingent via pbs, mobile pay el. lign. Ved manglende betaling overgår man til passiv medlem senest 14 dage efter indbetalingsdato.
  i) Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, uddelegere dele af sit arbejde.
  j) Bestyrelsen afholder minimum to årlige møder
  k) Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen en årsberetning samt et regnskab.
  l) Bestyrelsen er ansvarlig for opdatering af foreningens rangliste. Alle er berettiget til at komme på ranglisten uanset medlemskab eller ej
  m) Formanden tegner foreningen
 7. Der skelnes mellem aktive og passive medlemmer
  a) Aktive medlemmer er medlemmer, som har betalt kontingent. Disse har stemmeret på generalforsamlingen.
  b) Passive medlemmer har ikke betalt kontingent. Disse har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
 8. Et hvert aktivt medlem har ret til at stille beslutningsforslag, forslag til vedtægterne samt forslag til ændring af vedtægterne på generalforsamlingen.
  a) Generalforsamlingen kan nedsætte faste og ad hoc udvalg
 9. Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingen eller halvdelen af en ekstraordinær generalforsamlings fremmødte medlemmer.
  Ved opløsning af foreningen skal midlerne overdrages til almennyttige eller sportslige formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Odense, den 16. november 2014

Dirigent:
Bestyrelse: